மரணபயத்தை போக்கிட

  ஆதிசேஷன் வழிபாடு
மரணபயத்தை போக்கிட

ஓம் சஹஸ்ரசீர்ஷாய வித்மஹே
விஷ்ணுதல்பாய தீமஹி
தன்னோ சேஷஹ் ப்ரசோதயாத்
ஓம் சர்பராஜாய வித்மஹே
ப்தமஹஸ்தாய தீமஹி
தன்னோ வாசுகி ப்ரசோதயாத்