குபேரன் வழிபாடு - சமஸ்க்ருதம்குபேரன் வழிபாடு
செல்வங்கள் நிலையாக இருக்க

ஓம் யக்ஷராஜாய வித்மஹே
வைஸ்ரவணாய தீமஹி
தன்னோ குபேர ப்ரசோதயாத்