கிருஷ்ணன் வழிபாடு (சமஸ்க்ருதம்)


கிருஷ்ணாஷ்டோத்தரம்
ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணாய நம
ஓம் கமலாநாதாய நம
ஓம் வாஸுதேவாய நம
ஓம் ஸநாதனாய நம
ஓம் வஸுதேவாத்மாஜாய நம

ஓம் புண்யாய நம
ஓம் லீலா மானுஷவிக்ரஹாய நம
ஓம் ஸ்ரீ வத்ஸ கௌஸ்துப தராய நம
ஓம் யசோதா வத்ஸலாய நம
ஓம் ஹரயே நம
ஓம் சதுர்புஜாத்த சக்ராஸி நம
ஓம் கதாஸங்காத்யுதாயுதாய நம
ஓம் தேவகீ நந்தனாய நம
ஓம் ஸ்ரீ சாய நம
ஓம் ஸ்ரீநந்தகோபப்ரியாத் மஜாய நம
ஓம் யமுஞ வேகஸம் ஹாரிணே நம
ஓம் பலபத்ர ப்ரியானு ஜாய நம
ஓம் பூதனா ஜீவித ஹராய நம
ஓம் சகடாஸுர பஞ்ஜனாய நம
ஓம் நந்தவ்ரஜ ஜனாநந்தினே நம
ஓம் ஸச்சிதானந்த விக்ரஹாய நம
ஓம் நவனீத விலிப்தாங் காய நம
ஓம் நவனீத நடாய நம
ஓம் அனகாய நம
ஓம் நவனீத நவாஹாராய நம
ஓம் முககுந்த ப்ரஸாதகாய நம
ஓம் ÷ஷாடசஸ்த்ரீ ஸஹஸ்ரேஸாய நம
ஓம் த்ரி பங்கிநே நம
ஓம் லலிதா க்ருதயே நம
ஓம் ஸுகவாக ம்ருதாப் தீந்தவே நம
ஓம் கோவிந்தாய நம
ஓம் யோகினாம் பதயே நம
ஓம் வத்ஸவாட சராய நம
ஓம் அனந்தாய நம
ஓம் தேனுகாஸுர மர்தனாய நம
ஓம் திருணீக்ருத த்ருணாவர்தாய நம
ஓம் யமனார்ஜுன பஞ்ஜனாய நம
ஓம் உத்தாலதால பேத்ரே
ஓம் தமால ஸ்யாமலாக்ருதியே நம
ஓம் கோப கோபீஸ்வராய நம
ஓம் யோகினே நம
ஓம் கோடி ஸூர்யஸமப்ரபாய நம
ஓம் இளபதயே நம
ஓம் பரஸ்மை ஜ்யோதிஷே நம
ஓம் யாதவேந்த்ராய நம
ஓம் யதூத்வஹாய நம
ஓம் வனமாலினே நம
ஓம் பீத வாஸஸே நம
ஓம் பாரி ஜாதா பஹாரகாய நம
ஓம் கோவர்த்தனாசலோத்தர்த்ரே நம
ஓம் கோபாலாய நம
ஓம் ஸர்வபாலகாய நம
ஓம் அஜாய நிரஞ்ஜனாய நம
ஓம் காம ஜனகாய நம
ஓம் கஞ்ஜ லோசனாய நம
ஓம் மதுக்னே நம
ஓம் மதுர நாதாய நம
ஓம் த்வாரகா நாய காய நம
ஓம் பலினே நம
ஓம் ப்ருந்தாவனாந்தஸஞ் சாரிணே நம
ஓம் துளஸீதாம பூஷணாய நம
ஓம் ஸ்யமந்தகமணேர் ஹர்த்ரே நம
ஓம் நர நாராயணாத் மகாய நம
ஓம் குப்ஜா க்ருஷ்ணாம் பரதராய நம
ஓம் மாயினே நம
ஓம் பரம புருஷாய நம
ஓம் முஷ்டிகாஸுர சாணூர மல்ல நம
ஓம் யுத்த விஸார தாய நம
ஓம் ஸம்ஸார வைரிணே நம
ஓம் கம்ஸாரயே நம
ஓம் முராரயே நம
ஓம் நர காந்த காய நம
ஓம் அனாதி ப்ரஹ்மசாரிணே நம
ஓம் க்ருஷ்ணா வ்யஸன கர்ஸகாய நம
ஓம் சிசுபால ஸுரஸ் சேத்ரே நம
ஓம் துர்யோதன குலாந்தகாய நம
ஓம் விதுராக்ரூர வரதாய நம
ஓம் விஸ்வ ரூப ப்ரதர்ஸகாய நம
ஓம் ஸத்யவாஸே நம
ஓம் ஸத்ய ஸங்கல்பாய நம
ஓம் ஸத்யபாமாரதாய நம
ஓம் ஜாயினே நம
ஓம் ஸுபத்ரா பூர்வஜாயே நம
ஓம் விஷ்ணவே நம
ஓம் பீஷ்மமுக்திப்ரதாயகாய நம
ஓம் ஜகத்குருவே நம
ஓம் ஜகன்னாதாய நம
ஓம் வேணுநாத விஸாரதாய நம
ஓம் வ்ருஷபாஸுர நம
ஓம் வித்வம்ஸினே நம
ஓம் பாணா ஸுரபலாந்த காய நம
ஓம் யதிஷ்டிர ப்ரதிஷ்ட டாத்ரே நம
ஓம் பர் ஹிபர் ஹாவதம்ஸகாயே நம
ஓம் பார்த்த ஸாரதபே நம
ஓம் அவ்யக்தாய நம
ஓம் கீதாம்ருத மஹோததயே நம
ஓம் காளீய பண மாணிக்ய நம
ஓம் ரஞ்ஜித ஸ்ரீ பதாம்புஜாய நம
ஓம் தாமோதராய நம
ஓம் யஜ்ஞபோக்த்ரே நம
ஓம் தான வேந்த்ர வினாஸகாய நம
ஓம் நாராயணாய நம
ஓம் பரப்ரஹ்மணே நம
ஓம் பந்னகாஸன நம
ஓம் ஜலக்ரீட ஸமாஸக்த கோபீ நம
ஓம் வஸ்த்ராபஹாரகாய நம
ஓம் புண்யஸ்லோகாய நம
ஓம் வேதவேத்யாய நம
ஓம் தயாநிதயே நம
ஓம் தீர்த்தபாதாய நம
ஓம் ஸர்வ பூதாத்மகாய நம
ஓம் ஸர்வ க்ரஹரூபிணே நம
ஓம் பராத் பராய நம
நாநாவித பரிமள பத்ர புஷ்பாணி ஸமர்ப்பயாமி.

கிருஷ்ணாஷ்டகம்

1. வஸுதேவ ஸுதம் தேவம் கம்ஸ சாணூர மர்த்தனம்
தேவகீ பரமானந்தம் க்ருஷ்ணம் வந்தே ஜகத் குரும்

2. அதஸீ புஷ்ப ஸங்காசம் ஹார நூபுர சோபிதம்
ரத்ன கங்கண கேயூரம் க்ருஷ்ணம் வந்தே ஜகத் குரும்

3. குடிலாலக ஸம்யுக்தம் பூர்ண சந்த்ர நிபானனம்
விலஸத் குண்டல தரம் க்ருஷ்ணம் வந்தே ஜகத் குரும்

4. மந்தாரகந்த ஸம்யுக்தம் சாருஹாஸம் சதுர்ப்புஜம்
பர்ஹிபீஞ் சாவ சூடாங்கம் க்ருஷ்ணம் வந்தே ஜகத் குரும்

5. உத்புல்ல பத்ம பத்ராக்ஷம் நீலஜீமுத ஸந்நிபம்
யாதவானாம் சிரோத்னம் க்ருஷ்ணம் வந்தே ஜகத் குரும்

6. ருக்மிணீ கேளிஸம் யுக்தம் பீதாம்பர ஸுசோபிதம்
அவாப்த துளஸீ கந்தம் க்ருஷ்ணம் வந்தே ஜகத் குரும்

7. கோபிகானாம் குசத்வந்த்வ குங்குமாங்கித வக்ஷ ஸம்
ஸ்ரீ நிகேதம் மஹேஷ்வாஸம் க்ருஷ்ணம் வந்தே ஜகத் குரும்

8, ஸ்ரீ வத்ஸாங்கம் மஹோரஸ்கம் வனமாலா விராஜிதம்
சங்க சக்ர தரம் தேவம் க்ருஷ்ணம் வந்தே ஜகத் குரும்

9. க்ருஷ்ணாஷ்டக மிதம் புண்யம் ப்ராத ருத்தாய ய: படேத்
கோடி ஜன்மக்ருதம் பாபம் ஸ்மரணாத் தஸ்ய நச்யதி

பால முகுந்தாஷ்டகம்

1. கராரவிந்தேந பதாரவிந்தம்
முகாரவிந்தே விநிவேசயந்தம்!
வடஸ்ய பத்ரஸ்ய புடே சயாநம்
பாலம் முகுந்தம் மநஸா ஸ்மராமி!

2. ஸம்ஹ்ருத்ய லோகாந் வடபத்ரமத்யே
சயாந மாத்யந்த விஹீநரூபம்!
ஸர்வேச்வரம் ஸர்வ ஹிதாவதாரம்
பாலம் முகுந்தம் மநஸா ஸ்மராமி!

3. இந்தீவர ச்யாமல கோமலாங்கம்
இந்த்ராதி தேவார்ச்சித பாதபத்மம்!
ஸந்தாந கல்பத்ரும மாச்ரிதா நாம்
பாலம் முகுந்தம் மநஸா ஸ்மராமி!

4. லம்பாலகம் லம்பித ஹாரயஷ்டிம்
ச்ருங்கார லீலாங்கித தந்த பங்கிதிம்!
பிம்பாதரம் சாரு விசால நேத்ரம்
பாலம் முகுந்தம் மநஸா ஸ்மராமி!

5. சிக்யே நிதாயாத்ய பயோத தீநி
பஹிர்கதாயாம் வ்ரஜ நாயிகாயம்!
புக்த்வா யதேஷ்டம்கபடேந ஸுப்தம்
பாலம் முகுந்தம் மநஸா ஸ்மராமி!

6. கலிந்த ஜாந்த ஸ்தித காலியஸ்ய
பணாக்ரரங்கே நடந ப்ரியந்தம்!
தத்புச்ச ஹஸ்தம் சரதிந்து வக்த்ரம்
பாலம் முகுந்தம் மநஸா ஸ்மராமி!

7. உலூகலே பத்த முதார சௌர்யம்,
உத்துங்க யுக்மார்ஜுந பங்கலீலம்!
உத்புல்ல பத்மாயத சாரு நேத்ரம்
பாலம் முகுந்தம் மநஸா ஸ்மராமி!

8. ஆலோக்ய மாதுர் முகமாதரேண
ஸ்தந்யம் பிபந்தம் ஸரஸீ ருஹாக்ஷம்!
ஸச்சிந்மயம் தேவமநந்த ரூபம்
பாலம் முகுந்தம் மநஸா ஸ்மராமி!

விஷ்ணு நாமாவளி
ஓம் ஹரி, ஸ்ரீ ஹரி, நரஹரி, முரஹரி, கிருஷ்ணாஹரி, அம்புஜாக்ஷ, அச்சுதா, உச்சிதா, பஞ்சாயுதா, பாண்டவதூதா, லக்ஷ்மீ ஸமேதா, லீலா விநோதா, கமலபாதா, ஆதி மத்தியாந்த ரஹிதா, அநாத ரக்ஷகா, அகிலாண்ட கோடி பிரம்மாண்ட நாயகா, பரமானந்தா, முகுந்தா, வைகுந்தா, கோவிந்தா;

பச்சை வண்ணா, கார் வண்ணா, பன்னக சயனா, கமலக் கண்ணா, ஜனார்த்தனா, கருட வாஹனா, ராக்ஷஸ மர்த்தனா, காளிங்க நர்த்தனா, சேஷசயனா, நாராயணா, பிரமபரராயணா, வாமனா, நந்த நந்தனா, மதுசூதனா, பரிபூரணா, சர்வ காரணா, வெங்கடரமணா, சங்கடஹரணா.

ஸ்ரீதரா, துளசீதரா, தாமோதரா, பீதாம்பரா, ஸீதாமனோகஹரா, மச்சகச்ச வராஹவதாரா, பலபத்ரா, சங்கு சக்ரா, பரமேஸ்வரா, ஸர்வேஸ்வரா, கருணாகரா, ராதாமனோஹரா, ஸ்ரீ ரங்கா, ஹரிரங்கா, பாண்டுரங்கா, லோகநாயகா, பத்ம நாபா, திவ்ய சொரூபா;

புண்ய புருஷா, புரு÷ஷாத்மா, ஸ்ரீராமா, ஹரிநாமா, பரந்தாமா, நரசிம்மா, திரிவிக்கிரமா, பரசுராமா, ஸஹஸ்ர நாமா, பக்த வத்சலா, பரமதயாளா, தேவானு கூலா, ஆதிமூலா, ஸ்ரீ லோலா, வேணுகோபாலா, மாதாவா, யாதவா, ராகவா, கேசவா, வாசு தேவா, தேவதேவா, ஆதிதேவா, ஆபத் பாந்தவா, மஹானு பாவா;

வாசுதேவா தநயா தசரத, தநயா, மாயா விலாசா வைகுண்ட வாசா, சுயம்பரகாசா, வெங்கடேசா, ஹ்ருஷீ கேசா, சித்தி விலாசா, கஜபதி, ரகுபதி, சீதாபதி, வெங்கடாஜலபதி, மாயா, ஆயா, வெண்ணெய் உண்ட சேயா அண்டர்கள் ஏத்தும் தூயா, உலகம் உண்ட வாயா, நானா உபாயா, பக்தர்கள் சகாயா;

சதுர்புஜா, கருடத்வஜா, கோதண்ட ஹஸ்தா, புண்டரீக வரதா, ஓ விஷ்ணு, ஓ பராத்பரா, பரம தயாளா, ஓம் நமோ நாராயணா, ஸ்ரீ மந் நாராயணா, சரணௌ சரணம் பர்பத்யே;

ஸ்ரீமதே நாராயணா நம; ஸ்ரீமதே ஆதி நாராயணா நம; ஸ்ரீமதே லக்ஷ்மீ நாராயணா நம; ஸ்ரீமதே பத்ரி நாராயணா நம; ஸ்ரீமதே ஹரி நாராயணா நம; ஸ்ரீமதே ஸத்ய நாராயணா நம; ஸ்ரீமதே சூர்ய நாராயணா நம; ஸ்ரீமதே சங்கர நாராயணா நம; ஓம்

கோவிந்த கோவிந்த கோபால கோபால.

ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணு காயத்ரீ
ஓம் நாராயணாய வித்மஹே
வாஸுதேவாய தீமஹி
தன்னோ விஷ்ணு: ப்ரசோதயாத்