2012 - தான் உலகத்தின் இறுதி வருடமா ?

  திருவண்ணாமலை மலை சுற்றும் பாதையில் வாயுலிங்கத்திற்கு எதிர்புறமாக அமைந்துள்ள அய்யனார் கோவிலில் உட்கார்ந்து இளைப்பாற  ஏகாந்தமாக மலையின் அழகை அருகிலிருந்து பார்த்து ரசிக்க நல்ல இடம்.  அந்த இடத்தில் ஒரு நாள் கல்
படுக்கையின்   

மேலும் படிக்க http://ujiladevi.blogspot.com/2010/09/2012.html