ஆவிகளுடன் எனது பயணம் தொடர்

    அன்பு என்னும் பிரவாக ஊற்றை அடைத்து வைப்பதற்கு எந்தக் கதவுகளாலும் இயலாது என்பது தமிழ்கூறும் நல்லுகச் சான்றோர்களின் ஆப்தவாக்கியமாகும்.  அன்பு எப்படி அடைக்க முடியாத சக்தியோ அதே போன்ற சக்திதான் அறிவுத் தாகமும் அறிவுத் தேடலும் ஆகும்.  இயற்கையின் ரகசியங்களை நுண்ணியமாக உணர்ந்து கொள்ள சித்தர் பெருமக்களை வனாந்திரங்களில்

                                                    Read More Here