சுவிட்சர்லாந்து மூன்றாம் இடம்

                                  சுவிட்சர்லாந்து மூன்றாம் இடம்

சுகாதார தேவைகளுக்காக அதிக பணத்தை செலவிடும் கைத்தொழில் மய நாடுகளின் வரிசையில் சுவிட்சர்லாந்து மூன்றாம் நிலையை வகிப்பதாகத் தெரிவிக்கப்படுகிறது. சுவிட்சர்லாந்தின் மொத்த தேசிய உற்பத்தியில் 10.8 வீதம் சுகாதார தேவைகளுக்காக செலவிடப்படுவதாக பரிசை மையமாகக் கொண்டு இயங்கி வரும் ஓ.ஈ.சீ.டி அமைப்பு சுட்டிக்காட்டியுள்ளது. எவ்வாறெனினும், அமெரிக்கா மற்றும் பிரான்ஸ் ஆகிய கைத்தொழில் மய நாடுகள் சுவிட்சர்லாந்தை விடவும் அதிகளவு பணத்தை சுகாதார தேவைகளுக்காக செலவிடுவதாகக் குறிப்பிடப்படுகிறது. ஐக்கிய அமெரிக்கா மொத்த தேசிய உற்பத்தியில் 16 வீதத்தையும், பிரான்ஸ் மொத்த தேசிய உற்பத்தியில் 11 வீதத்தையும் சுகாதார தேவைகளுக்காக செலவிடுகின்றன. மேலும், சுவிட்சர்லாந்து மருத்துவ சேவை அதிக ஆளணி வளத்தை கொண்டமைந்துள்ளதாகத் தெரிவிக்கப்படுகிறது.