விநாயகருக்கு உகந்த இலைகள் எது?முல்லை, எருக்கு இலை, கரிசலாங்கண்ணி, மருத இலை, வில்வம், விஷ்னு கிரந்தி,
ஊமத்தை, மாதுளை, இலந்தை, தேவதாரு, அருகம்புல், மருவு, வன்னி, அரசு,
நாயுருவி, ஜாதி மல்லிகை, கண்டங்கத்தரி, தாழை, அரளி, அகத்தி இவற்றின்
இலைகள் விநாயகருக்கு உகந்தவை. இவற்றினைக் கொண்டு விநாயகருக்கு அர்ச்சனை
செய்யலாம்.