இன்றைய வாழ்விற்கு புராணங்கள். இதிகாசங்கள் தேவைதானா?கேள்வி : இன்றைய வாழ்விற்கு புராணங்கள். இதிகாசங்கள் தேவைதானா?

புராணங்களும். இதிகாசங்களும் எந்த சூழலிலும் மனித குலத்திற்கு வழிகாட்டக்
 
கூடியதாகவே இருந்துள்ளது,