இப்படியும் கட்டிடமா?

                                               இப்படியும் கட்டிடமா?