கரு ஒன்றே.......

                                கரு ஒன்றே.......


                                             " எதை நீ அதிகம் விரும்புகிறாயோ -
                                               அதை நீ விரைவில் வெறுப்பாய் . "

                                                                                                - ஸ்ரீ மத் பகவத் கீதை .


 
                                                  " எதை நீ வெறுக்கிறாயோ -
                                                   விரைவில் அதை நீ விரும்புவாய் . "

                                                                                                              - ஹோலி பைபிள் .                                        " மனிதன் ஒன்றை வெறுப்பதும் -
                                      அதையே திரும்ப விரும்புவதுமாகிறான் . "

                                                                                                                       - திரு குரான் .